Lokalpolitiskt program

Lokalpolitiskt program

Vänsterpartiet i Håbo

Lokalpolitiskt program

Valet 2010

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti som har solidaritet som rättesnöre.
Solidaritet mellan de som har ett jobb och de som inte haft turen att få det.
Solidaritet mellan de unga och de äldre, mellan de friska och de som är sjuka,
mellan de som har lätt att lära och de som har det svårt…
Sist men inte minst måste solidariteten också sträcka sig in i framtiden,
vi som lever idag måste förvalta vår miljö så att kommande generationer får
möjlighet att njuta av frisk luft och levande natur.
Vänsterpartiet kommer alltid agera för att minimera klyftorna mellan
människor, för oss är det ett självändamål att samhället inte består i de som
har och de som inte har. Jämlikhet i sig själv skapar enligt vår uppfattning
trygghet, gemenskap och lycka. Vänsterpartiet tycker generell välfärd är något
mycket värdefullt och vi är beredda att ta ut höga skatter för att se till att den
fungerar.
Vänsterpartiet anser att jämlikhet mellan män och kvinnor är en högst
prioriterad fråga och anser att den förda politiken alltid ska syfta till att stärka
jämställdheten.
Vänsterpartiet ser invandringen till vårt land som något i grunden
positivt och anser att kommunen bör bli en aktivare flyktingmottagare.

Skolan
Skolan i Håbo är sedan många år ett hett debattämne. På många sätt utförs
väldigt mycket bra inom skolan och generellt sett får våra barn och ungdomar
ett professionellt bemötande och en bra utbildning.
Fortfarande är det dock alltför många som faller mellan stolarna. Barn
som med rätt hjälp skulle kunna gå ur skolan med god självkänsla lämnar den
istället med en känsla av misslyckande och utan möjlighet att läsa vidare på
gymnasiet. Riktig dålig är situationen på Gransäter där 19 % av eleverna inte
nådde behörighet till vidare studier (VT-09). När intagningskraven till
gymnasiet nu skärps blir situationen än allvarligare.
Det är vår uppfattning att de styrdokument och åtgärdsplaner som finns
på kommunens skolor är bra, när det brister beror det på att man inte följer de
regler som finns. Om en elev hamnar i kris i skolan utan att de vuxna agerar
snabbt kan situationen utvecklas till katastrof väldigt fort.
Viktigt att komma ihåg är att det för det mesta fungerar vilket betyder att det
går att lösa, med en kompetent och engagerad lärare så blir skolan bra för de
flesta. Alla har rätt till detta.
Vänsterpartiet vill att kommunen utreder på vilka sätt vi kan locka fler
utbildade lärare till Håbo samt att vi anstränger oss för att få de verksamma
obehöriga lärarna att vidareutbilda sig.
Vänsterpartiet vill att skolchefen skall följa upp och säkerställa att de
åtgärdsprogram som finns efterlevs av alla i skolan, sker inte detta måste
lärare/skolledare om så behövs erbjudas hjälp/utbildning.
Vänsterpartiet vill inrätta en tjänst som föräldraombudsman dit föräldrar
vars barn hamnar i kris i skolan kan vända sig. Dels för att ge föräldrarna en
möjlighet att göra sin röst hörd i skolan, dels för att kunna samla in de
erfarenheter som finns så att uppföljning blir möjlig. Tjänsten kan mycket väl
inrättas hos råd och stöd som ju är de som har något av den rollen idag.
Vänsterpartiet vill att KF verkar för att föräldrar skall erbjudas
utvecklingssamtal under kvällstid. För lågbetalda med lång pendlingsväg kan
ett utvecklingssamtal bli en dyr historia. Lärarnas förtroendetid räcker enligt
vår mening till detta.

Vänsterpartiet stöder inkluderingstanken och anser att alla föräldrar ska ha möjlighet att om de och deras barn så önskar få en plats på den skola som finns i närområdet. Vänsterpartiet inser att detta kräver resurser varför vi motsätter oss alla besparingar på skolan och barnomsorgen.

Barnomsorg
Håbo kommun är en ständigt växande kommun med många barn i
förskoleåldern och med en stor andel pendlande föräldrar. Kommunen kan i
dag erbjuda barnomsorg genom förskola, familjedaghem och fritidshem.
Kommunen kan inom dessa omsorgsformer också erbjuda plats på
resursavdelning för barn med särskilda behov och har på de två öppna
förskolor som finns också en mötesplats för hemmavarande föräldrar och
deras barn. Kommunen erbjuder i dag ingen barnomsorg på obekväm
arbetstid.
Vänsterpartiet önskar en bättre framförhållning gällande planering av
förskoleplatser. I fördelningen av förskolans, familjedaghemmens och
fritidshemmens platser skall alltid inkluderingsmöjligheter vägas in. Ett barn
med behov av särskilt stöd ska ges möjlighet, om så föräldrar och barn
önskar, att få plats på samma förskola eller fritidshem som sina kamrater.
Kommunens uppgift är att fördela resurser och erbjuda personalen utbildning
så detta kan genomföras.
Vänsterpartiet vill att kommunen, om omsorgsbehov finns, ger möjlighet
till barnomsorg på obekväm arbetstid för de föräldrar som arbetar natt och
kväll och inte har möjlighet att ordna omsorgen på annat sätt. Detta skulle
underlätta för ensamstående föräldrar och ge barnen trygghet genom den
kontinuitet som en nattbarnvårdare eller ett ”nattis” kan ge.

Bostäder och arbete
Håbokommun har en blandad bebyggelse i både tätort och på landsbygd.
Största delen av hyreslägenheterna är koncentrerade till Bålsta tätort och
några av Håbohus lägenheter har gått till försäljning.
Vänsterpartiet vill att intäkter från försäljning av hyresrätter går till
investeringar för nybyggnation av smålägenheter, vilka efterfrågas av både
äldre och yngre kommuninvånare.
Vänsterpartiet anser att kommunen bör ge ägardirektiv om att Håbohus
ska starta upp nybyggnation av smålägenheter inom nära framtid. Något som
ger våra ungdomar en möjlighet att stanna kvar på hemorten vilket ger ung
arbetskraft till Håbos småföretagare och kommun. Detta projekt skapar också
arbetstillfällen för både större och mindre företag i byggbranschen .
Då största delen av Håbos befolkning är pendlare anser Vänsterpartiet
att kommunen bör stå för Bålstatillägget och föreslår att finansieringen av
detta sker genom en nedläggning av Kistabussen .

Miljö
I arbetet för att nå en hållbar utveckling är det viktigt att vi hela tiden
anstränger oss för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Vänsterpartiet
anser att kommunen bör arbeta för att fasa ut fossila bränslen som
energikälla. När bilar ska bytas ut skall de alltid ersättas med ett miljövänligt
alternativ, när värmeverket behöver renoveras/byggas om ska ett mål vara att
göra oss oberoende av olja.
När kommunen installerar ny belysning eller byter ljuskällor utomhus
eller i kommunala anläggningar så ska det vara en prioritering att man väljer
energieffektiva ljuskällor även om detta ger en högre kostnad initialt.
Att minimera biltrafiken är det absolut effektivaste sättet att minska vår
gemensamma miljöpåverkan. Vänsterpartiet anser att nya bostadsområden
om möjligt skall placeras i närheten av pendeltågslinjen, i annat fall ska alla
områden ha bra kollektivtrafiklösningar som gör det lätt och attraktivt att välja
bort den egna bilen för pendlarresor.
Möjligheterna till avgiftsfri parkering vid pendeltåget måste ses över så
att detta inte skapar hinder. Som det är nu så blir parkeringen snabbt full på
morgonen vilket inte är acceptabelt. Som tidigare nämnts så vill Vänsterpartiet
att kommunen tar på sig kostnaden för Bålstatilläget. Att åka kollektivt måste
vara lätt, ekonomiskt och attraktivt.
På kortare sikt tycker vänsterpartiet att kommunen bör öka antalet
papperskorgar. En skräpfri miljö höjer allas vår livskvalitet på ett enkelt och
billigt sätt.

Äldreomsorg
Vänsterpartiet anser att samtliga behövande ska kunna erbjudas omsorg i vår
hemkommun, det är ovärdigt att människor som inte vill flytta iväg från sin
hemmiljö kan tvingas till detta.
För de som önskar ska det också vara möjligt att bo tillsammans med sin
livskamrat även de sista åren av livet. Så länge det går är det naturligtvis bäst
att människor kan bo kvar i sitt eget hem och erhåller den hjälp de behöver
där, vi anser dock att kommunen på längre sikt bör bygga ett servicehus där
man kan flytta in redan när hjälpbehovet är litet för att sedan kunna bo kvar
där livet ut. Vänsterpartiet anser att den typen av verksamhet skall drivas i
kommunens egen regi.
De som bor på kommunens servicehus skall ha rätt till daglig utevistelse,
oavsett kostnad så borde det vara en självklarhet att behandla våra gamla och
sjuka med värdighet.
Vänsterpartiet anser att den mat som serveras på serviceboenden skall
lagas inom kommunen, helst så nära brukaren som möjligt.
Vänsterpartiet anser att dessa mål är så viktiga att vi om det krävs är beredda
att höja skatten.

Sociala frågor
Ett aktivt föreningsliv är en god förutsättning för positiva fritidsaktiviteter för
alla boende i kommunen, unga som gamla. Vänsterpartiet anser att
kommunens föreningar bör erbjudas bra lokaler och föreslår en översyn av
användningen av kommunens nuvarande lokaler. Vänsterpartiet anser att det
bör finnas en fungerande fritidsgård i Bålsta och Skokloster.
Kommunen har startat upp med ett bra förebyggande arbete tillsammans
med ungdomar och föräldrar. Kommunen erbjuder i dag föräldrautbildning
”Cope”. Skolorna har föräldraråd och nattvandrare som är utmärkta
mötesplatser för föräldrar.
Nattvandrarna får dessutom kontakt med ”Polarna” som är en viktig länk
mellan ungdomar, deras familjer och myndigheterna. När föräldraskapet inte
räcker till som skyddsnät är det viktigt att vi också i fortsättningen kan erbjuda
hjälp och stöd genom familjeteamet, Nakterhuset och socialtjänsten.
Genom att få hjälp och stöd i ett tidigt skede så kan många problem
förebyggas. Ett stort ansvar faller på skolorna att tidigt slå larm när någon är
på väg att tappa fotfästet.

Med soliga hälsningar Vänsterpartiet i Håbo