sida

Kommunpolitiskt program 2018

Ett hållbart Håbo för alla

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik är till för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla är lika mycket värda.

En hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: den sociala, den ekologiska respektive den ekonomiska hållbarheten. För att uppnå en hållbar utveckling måste vi arbeta med varje dimension, därför vill vi satsa på ett hållbart Håbo för alla.

 

Social hållbarhet— Allas lika värde

Den sociala dimensionen av hållbarhet förutsätter jämlikhet och jämställdhet. Ojämlikheten är dagens stora problem och utmaning. Vi gör inte skillnad på folk, vi står för alla människors lika värde.  Alla människor ska ha plats att finnas och utvecklas efter sina förutsättningar i Håbo.

Klyftorna har ökat och det under lång tid. De har ökat mellan kapital och arbete, mellan chef och löntagare, mellan löntagare, mellan stad och land, mellan innerstäder och förorter, mellan barnens olika skolor.

Hälsa är en fråga om både klass och kön. Personer med gymnasieexamen har generellt sett bättre hälsa än de utan. Lägre kvalificerade jobb har ofta högre arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö och lägre lön. Här drabbas kvinnor särskilt hårt när de måste balansera lönearbete med hushållsarbete. En röst på oss är en röst att komma tillrätta med ojämlikheterna.

Vi stöder #Metoo-uppropet. Mäns våld mot kvinnor beror på den i grunden ojämlika fördelningen av makt mellan könen i samhället, vilket leder till att enskilda män brukar våld i maktsyfte. Därför vill vi att alla kommunens verksamheter arbetar förebyggande mot patriarkala strukturer och destruktiva normer. Tillsammans kan vi stoppa våldet.

Alla människor har samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Det är därför helt oacceptabelt att människor utsätts för hot eller våld endast för att de är kvinnor, lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Arbetet för att ge våldsutsatta skydd och stöd måste utgå ifrån denna insikt och stärkas i kommunen.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att fler verksamheter i kommunen HBTQ-certifieras.

– Att stödet till kvinnojouren Olivia ökas.

– Att en handlingsplan mot kränkande behandling utarbetas till stöd för kommunens anställda.

– Att barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas utbildning i Stopp! Min kropp!, feministiskt självförsvar och liknande.

 

Ekologisk hållbarhet — Minskad miljöpåverkan

Vänsterpartiet vill göra det lätt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Med en mer utbyggd och lättillgänglig kollektivtrafik vill vi minska klimatpåverkan, trängsel, föroreningar och buller. Det måste gå att leva utan bil i Håbo kommun. Dessutom bidrar de klimatsmarta alternativen till en bättre hälsa. Därför vill vi göra det smidigt och säkert att cykla i hela kommunen, även utanför Bålsta tätort, med nya gång- och cykelvägar samt med lånecyklar. Vi vill även knyta cykelvägar med närliggande kommuner.

Vi vill också skydda jordbruksmarken och möjligheten att hitta rent vatten även i framtiden. Vi vill därför att kommunens VA-nät byggs ut, så att antalet egna brunnar och avlopp minskas. Samtidigt vill vi passa på att underlätta utbyggnaden av fibernätet när man ändå gräver.

Vi behöver fler laddningsstolpar för att fler ska kunna ha elbilar. Därför vill vi att en andel av kommunens parkeringar ska förses med laddningsstolpar och reserveras för elbilar, så att det ska löna sig för både plånboken och miljön att ha en elbil.

Vi vill bli bättre på att ta hand om kommunens avfall. Återvinningsstationerna i kommunen är idag ofta överfulla och stökiga. Det gör det svårare för kommunens invånare att sortera sitt avfall. Därför vill vi utveckla återvinningsstationerna för att underlätta gemene mans avfallshantering. Vi vill också utveckla möjligheterna till återbruk på återvinningscentralen, bland annat genom mer upplysning om återbruk och inspiration om hur vi kan återbruka mera.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att nya bostäder byggs nära kollektivtrafik alternativt förses med närhet till kollektivtrafik.

– Att gång- och cykelvägar byggs ut inom kommunen och knyts med närliggande kommuner.

– Att lånecyklar ska finnas i kommunen samt att ett cykelgarage byggs vid tågstationen.

– Att VA-nätet i kommunen byggs ut för att minska utsläppen i våra sjöar och vattendrag.

– Att kommunen underlättar utbyggnaden av fibernät både i tätort och landsbygd.

– Att elstolpar byggs för laddning av elbilar.

– Att återvinningsstationerna och återvinningscentralen utvecklas, för att öka möjligheterna till återbruk.

 

Ekonomisk hållbarhet — Minskade klyftor

Vänsterpartiet vill värna välfärden, minska löneklyftorna och skapa full sysselsättning. Håbo kommun ska inte använda bolag med högsta mål att generera vinst inom skola, barnomsorg eller äldreomsorg. Vi tror på en ökad andel verksamhet i kommunal regi med stor delaktighet från elever, brukare och personal.

En satsning på kortare arbetstid med bibehållen lön likt den satsning som gjorts inom socialtjänsten bör göras inom fler verksamheter. Det är ett sätt att få verksamheten att utvecklas och personalen att stanna kvar, vilket ger ökad kontinuitet och kvalitet i våra verksamheter.  En frisk och delaktig personal med lön att leva på är nyckeln till en framgångsrik kommunal verksamhet.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att kommunen skapar förutsättningar för god kommunal verksamhet.

– Att kommunen verkar för att löneklyftor minskas.

– Att kortare arbetstid vidareutvecklas inom fler verksamheter.

 

Skola och barnomsorg för alla

Motverka socioekonomiska skillnader — alla har rätt att lyckas!

Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka. Alla barn ska ha goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter. Vi vill också att en högre andel av personalen ska vara förskollärare och att det bör bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig.  Arbetsmiljön och arbetstiderna behöver ses över och barngrupperna minskas, för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Skolan har som uppgift att utgå från varje elevs förutsättningar och behov. Vi anser att skolan ska utjämna skillnader och att alla elever har rätt till kunskap för att senare i livet kunna ha alla valmöjligheter. Skolan ska ha en kompensatorisk roll att utjämna socioekonomiska klyftor, verka för bättre hälsa och obligatorisk läxhjälp.

Som en del av en likvärdig skola krävs också att de elever som har behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Idag finns inga regler om elevgruppers storlek i barnomsorg och skola. Vi anser att kommunen bör införa ett tak då grupperna blir större hela tiden.

Skolan är finansierad av våra gemensamma pengar. Det är viktigt att samhället därmed också styr över skolan och garanterar alla barn rätt till en bra utbildning.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka

– Att personaltätheten ökas i förskola och skola

– Att alla barn och unga erbjuds läxhjälp i skolan

– Att ett tak införs för storleken på barn- och elevgrupper

– Att den kommunala skolan och barnomsorgen ges möjlighet att bli mer konkurrenskraftig

– Att skolor ges möjlighet att uppfylla sin kompensatoriska roll

 

Vård och omsorg för alla

Arbeta för en god och jämlik hälsa för alla invånare efter deras behov, oavsett var de bor.

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för en god kommunal omsorg. Allt fler personer vårdas av sina närstående i hemmet. För en bättre och tryggare vardag behövs det fler välfungerande korttidsplatser i kommunen, för att avlasta den som vårdar anhörig hemma.

Hemtjänst i Håbo ska vara jämlikt för alla invånare; det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor. För att valfrihet ska fungera måste hemtjänst erbjudas och verka i hela kommunen, oavsett utförare.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att de anställda inom den kommunala omsorgen blir stärkta i antal, trygghet och medbestämmande.

– Att kommunen prioriterar kommunala och lokala bolag vid upphandlingar inom omsorg i kommunen.

– Att möjligheten till korttidsboende i kommunen utvecklas.

 

Kultur och meningsfull fritid för alla

Förkorta arbetstid för mer fritid samt bygga allaktivitetshus och nytt bibliotek.

Håbo kommun ska vara en kommun rik på kulturevenemang, studiecirklar och föreningsliv. Olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att människor kan göra sina röster hörda och bli mer delaktiga i samhället. Ett gott samarbete mellan kommun, föreningsliv och en väl fungerande bildningsverksamhet ger förutsättningar för att utveckla kommunen i den riktning Håboborna önskar.

Vi vill utveckla musikskolan till en kulturskola med låga avgifter som är tillgänglig för alla barn. Kultur är ingen lyx — alla ska få vara med. Barnen i Håbo ska få chansen att stimulera sin kreativa ådra genom musik, dans, teater och konst.

Vi vill bygga ett allaktivitetshus där Håbobor i alla åldrar kan mötas och ta del av Håbos rika kulturliv samt sitta och läsa i ett nytt större bibliotek. Vi vill ge mer stöd till bildkonstnärer och andra kulturskapare, bland annat genom att uppfylla enprocentsmålet vid nybyggnation i kommunen.

Vi vill fördela träningsresurser jämlikt oavsett kön eller ålder. Träningstiderna är ofta alltför otillgängliga för de yngre barnen. Dessutom missgynnas idrottande tjejer många gånger när det gäller resursfördelning. Detta vill vi ändra på!

Ytor för umgänge och spontanidrott, såsom utegym och motionsspår, ska iordningsställas vid om- och nybyggnation. Håbobor ska kunna vara ute, bedriva friluftsliv och känna sig trygga i sitt närområde.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att ett allaktivitetshus med nytt bibliotek byggs i kommunen.

– Att bildningsverksamhet fortsätter stärkas med kommunalt bidrag.

– Att musikskolan omformas till en kulturskola samt att avgifterna för att delta sänks.

– Att resurser för idrott fördelas lika oavsett ålder och kön.

– Att ytor för umgänge och spontanidrott byggs i nära anslutning till bostadsområden.

 

En god livsmiljö för alla

Göra bebyggelser trygga och snygga genom enprocentsmålet; bygga fler bostäder till rimliga priser; bygga ut infrastrukturen.

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga i Håbo är värda att kunna flytta hemifrån för att påbörja sina vuxenliv och samtidigt ha möjlighet att bo kvar i kommunen. Rätten till bostad är en mänsklig rättighet enligt FN och bostadsförsörjningen är en kommunal skyldighet enligt kommunallagen. Därför tar vi aktivt ansvar för att bygga miljövänliga hyresrätter till rimliga hyror. Allmännyttan ska värnas och hyresgästernas ställning ska förbli stark.

Vänsterpartiet vill att enprocentregeln tillämpas i kommunen. Regeln innebär att en procent av budgeten för ett byggprojekt (vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad) avsätts till bild- eller formkonstnärlig gestaltning. Syftet är att öka trivseln och därmed öka tryggheten i Håbos bostadsområden.

 

Det här vill Vänsterpartiet:

– Att kommunen bygger fler klimatsmarta och prisvärda hyresrätter.

– Att 1 procent av byggkostnaden vid om- och nybyggnation avsätts till konstnärlig utsmyckning för att Håbo ska kännas tryggt och snyggt.

– Att kommunen underlättar utbyggnaden av VA-nät och fibernät.

– Att nya bostadsområden förses med kollektivtrafik.

 

Kopiera länk