Nyheter

Jan Fridegårdpriset i Håbo kommun

Här kan ni läsa om Jila Mossaed, mottagare av Jan Fridegårdpriset 2018.

I veckorna har det diskuterats huruvida Jan Fridegårdpriset ska vara lokalt förankrat i kommunen i stället för i hela det nordiska språkområdet. Charlotta Bjälkebring Carlsson, ordförande i Vänsterpartiet Håbo, har följande att säga i denna fråga:

Jan Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kulturpris, instiftat för att sprida kännedom om Jan Fridegårds författarskap men också ”som ett led i marknadsföringen av kommunen”. Priset ska stimulera gärningar i Fridegårds anda inom film, litteratur och teater och omfattar från och med 2014 hela det nordiska språkområdet. Prissumman på 100 000 kr utdelas ceremoniellt vartannat år på Biskops Arnö, i nära samarbete med Folk-högskolan. Fridegårdpriset är ett kulturpris som utgörs av en stor prissumma, varför hög kvalitet är av särskild vikt för dess trovärdighet och genomslag. Därav är sammarbetet med folkhögskolan viktigt och att priset vänder sig utåt åt en större krets i Fridegårds anda. Genom att utvidga prisets språkområde till att omfatta hela Norden har prisets värde stärkts ytterligare. Trovärdigheten har ökat genom att juryarbetet uppdragits åt Nordens Folkhögskola Biskops Arnö. En tydligare ansvarsfördelning effektiviserar även process och hantering än vad kommunen har kompetens för. Fridegårdpriset medverkar till kommunens övergripande identitet och lyskraft samt sätter oss och Biskops Arnö på kartan i internationella kultursammanhang.

Fridegårdpriset bör betraktas som gemensamt värde inom kommunens samtliga förvaltningar. Genom långsiktig planering, strategisk användning ökar möjligheten för synliggörande och genomslag. Vid rätt användning kan priset skapa lyskraft och medverka till kommunens attraktionsvärde och varu-märkesbygge. Mycket viktigt att resurser, såväl personella som ekonomiska, organisation och struktur är i paritet med mål och uppdrag. Behov av funktioner som exempelvis styrgrupp och referensgrupp bör undersökas. Arbetet bör utgå från en uttalad ambition, vars mål följs upp såväl kvalitativt som kvantitativt utvärdering. Det nordiska värdet stärks ytterligare genom prisets nordiska omfång och samarbetet med Nordens Folkhögskola Biskops Arnö.

Charlotta Carlsson, ordförande
Vänsterpartiet Håbo

Kopiera länk